Algemene voorwaarden RESA

Maatschap ReSa
KvK inschrijvingsnummer 54818893

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ReSa en cliënt, waaronder begrepen gegeven beschikkingen van een gerechtelijke instantie met benoeming van ReSa tot mentor, bewindvoerder of curator, tenzij ReSa het tegendeel schriftelijk uitdrukkelijk bevestigt. Cliënt aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht en deze voorwaarden gelden automatisch voor alle vervolgopdrachten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door ReSa zijn aanvaard. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de andere bepalingen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Aanbiedingen en/of prijsopgaven van ReSa zijn steeds vrijblijvend en dienen slechts te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. ReSa is dan ook op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. Aangegeven prijzen zijn altijd nettobedragen en derhalve exclusief de verschuldigde belastingen. Overeenkomsten hoe ook genaamd komen tot stand op het moment dat een aanvaarding door cliënt door ReSa schriftelijk wordt bevestigd dan wel op het moment dat ReSa een aanvang neemt met de uitvoering van de overeenkomst danwel op het moment dat een gerechtelijke instantie ReSa heeft benoemd en de beschikking is afgegeven.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
ReSa is gehouden de haar gegeven op­dracht op deskun­dige en zorgvuldige wijze uit te voeren.ReSa bepaalt, eventueel in onderling overleg met cliënt, de wijze waarop de op­dracht dient te worden uitgevoerd.Wanneer leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van ReSa niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, bijvoorbeeld door onvolledige ter be­schikkingstelling van gegevens of anderszins, is ReSa gerech­tigd de daar­uit voortvloeiende kosten aan cliënt in rekening te brengen.Indien tijdens de uitvoering van de door ReSa aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan ReSa niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft ReSa het recht te vorderen dat de aan ReSa verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. ReSa heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden.

Alle onkosten welke door ReSa worden gemaakt ten verzoeke van de cliënt komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal ReSa cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn.Indien ReSa cliënt met betrekking tot te vervaardigen adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. eerst een conceptversie doet toekomen, zal de opdrachtgever deze conceptversie controleren en zijn op- en/of aanmerkingen zo spoedig mogelijk aan ReSa kenbaar maken. Indien nodig wordt het concept door ReSa aangepast.

Artikel 4- Medewerking cliënt
Cliënt is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van deze informatie.Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ReSa verstrekte informatie, ook wanneer deze informatie van derden afkomstig is.Indien medewerking door cliënt niet danwel onvoldoende wordt verleend, verstrekte informatie onjuist, onvolledig of onbetrouwbaar is, dan heeft ReSa de bevoegdheid de dienstverlening op te schorten of de overeenkomst van opdracht te ontbinden danwel de kantonrechter te verzoeken zich te laten ontslaan.

Artikel 5 – Inschakeling derden
ReSa is bevoegd, ter uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen.Kosten voor ingeschakelde derden worden bij cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6 – Retentierecht
ReSa heeft het recht boeken en bescheiden, in wat voor vorm dan ook, onder zich te houden totdat de cliënt aan alle verplichtingen ten opzichte van ReSa heeft voldaan.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
Cliënt verliest diens rechten jegens ReSa, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart ReSa tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe­dingen van schade indien en voor zover:voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van ReSa strijdig gebruik van het resultaat van de door cliënt verrichte werkzaamheden;voormelde schade is ontstaan doordat cliënt  niet conform de door ReSa gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens cliënt aan ReSa zijn verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. van derden);voormelde schade is ontstaan doordat de cliënt  onvoldoende of onjuiste informatie aan ReSa heeft verstrekt en ReSa de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid ReSaReSa is slechts aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van ReSa.Indien ReSa op grond van het voorgaande lid gehouden is tot schadevergoeding, dan wordt deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht of het bedrag dat met cliënt is overeengekomen voor de dienst waarin de oorzaak van de schade is gelegen.Klachten over de geleverde dienst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na bekend worden, schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te worden gemeld bij ReSa, zodat ReSa adequaat kan reageren.Indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, hoe ook genaamd, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Cliënt heeft steeds de verplichting zich hiertegen te verzekeren.Cliënt is gehouden ReSa te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ReSa mochten doen gelden.

Artikel 9 – Overmacht
Omstandigheden buiten de wil en toedoen van ReSa om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van ReSa kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden ReSa van de verplichtingen tot nakoming.

Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer verstaan bijzondere weersomstandigheden, staking, ongeval of ziekte van personeel, beperkende overheidsmaatregelen, waaronder ook begrepen maatregelen van vreemde overheidsorganen, oorlog en oorlogsgevaar.
Ingeval van overmacht heeft ReSa het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden danwel de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan weer mogelijk wordt danwel de rechtbank te verzoeken ReSa te ontslaan, zonder dat cliënt aanspraak kan maken op schadevergoeding. Indien ReSa op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij ReSa schriftelijk aan cliënt te kennen heeft gegeven op de ongedaan making aanspraak te willen maken.

Artikel 10 – Betaling, verplichtingen opdrachtgever
Betaling dient te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, binnen de overeengekomen termijn doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.Cliënt dient te betalen zonder enige aftrek. Voor cliënt heeft te gelden dat iedere verrekeningsbevoegdheid uit welken hoofde en om welke reden dan ook uitdrukkelijk wordt uitgesloten en dat bezwaren tegen de hoogte van de door ReSa in rekening gebrachte facturen de betalingsverplichting van cliënt niet opschort.

Indien ReSa voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangt over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van cliënt, geeft ReSa het recht de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen. Weigering van cliënt om zekerheid te stellen, waaronder begrepen een al dan niet gebruikelijke vooruitbetaling, geeft ReSa het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd het recht van ReSa tot vergoeding van kosten, schade, rente alsmede winstderving.

Onverminderd het vorenstaande is ReSa gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, waaronder de levering, op te schorten, indien cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, ook die ter zake van voorafgaande overeenkomsten en ook indien ter zake de onderhavige overeenkomst een vaste levertijd is overeengekomen. De vorderingen van ReSa zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar , onverminderd het recht van ReSa op vergoeding van de kosten, de schade en de rente welke ReSa als gevolg hiervan lijdt en haar recht de nog niet betaalde maar wel geleverde goederen terug te vorderen.

Reclames naar aanleiding van facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd aan ReSa kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende factuur geacht wordt de onderliggende (gedeelten van de) overeenkomst(en) correct weer te geven en door cliënt te zijn goedgekeurd.Bij niet-tijdige betaling is cliënt van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim. Vanaf de datum van verzuim zijn alle vorderingen van ReSa terstond opeisbaar en is opdrachtgever aan ReSa over het openstaande bedrag een maandelijks – waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend – te betalen rente van 1% verschuldigd, onverminderd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ReSa als gevolg van niet-nakoming door cliënt heeft moeten maken.

Indien cliënt enige verplichting uit de overeenkomst, waaronder de verplichting tot betaling, niet nakomt dan wel ReSa goede grond heeft te vrezen dat cliënt zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, dan is ReSa zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen. In dat verband verleent cliënt hierbij aan ReSa of aan door ReSa aan te wijzen derden onvoorwaardelijke en onherroepelijke machtiging om de plaatsen te betreden waar de goederen zich bevinden en die goederen mee terug te nemen. ReSa is te allen tijde gerechtigd van cliënt nadere zekerheidsstelling te vragen en haar prestaties op te schorten totdat deze zekerheid is verschaft.

Cliënt, zijnde ondernemer, verplicht zich om op eerste verzoek van ReSa er aan mee te werken dat op de door ReSa geleverde goederen die door betaling in eigendom van  opdrachtgever zijn overgegaan een (stil)pandrecht wordt gevestigd ten behoeve van ReSa. Tot zekerheid van de nakoming van de vorderingen, anders dan die genoemd onder lid 1 van dit artikel, waaronder begrepen toekomstige vorderingen, die Resa op opdrachtgever mocht hebben op verkrijgen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt ReSa zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele eigendomswet- en regelgeving.Alle door ReSa aan opdrachtgever verstrekte stukken, zoals documenten, adviezen, foldermateriaal, afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, software etc. blijven eigendom van ReSa en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever voor het doel waarvoor deze aan cliënt ter beschikking zijn gesteld. Deze stukken mogen door cliënt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReSa, niet voor andere doeleinden worden gebruikt noch worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.In geval van ongeoorloofd gebruik door cliënt van de stukken als hiervoor bedoeld, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per overtreding, onverminderd de overige rechten van ReSa, waaronder die op volledige vergoeding van de door haar geleden schade, waaronder gederfde winst en de kosten voor het opstellen van de betreffende stukken.

Cliënt garandeert ReSa dat op alle door hem aangeleverde stukken, zoals documenten, adviezen, foldermateriaal, afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, software etc., geen rechten van derden rusten. ReSa wordt door cliënt volledig gevrijwaard voor aanspraken van derden terzake. Indien en voor zover ReSa door derden ter zake van vermeende inbreuk op auteursrechten wordt aangesproken zijn alle kosten voor juridische bijstand die ReSa ter afwering van de vordering redelijkerwijze moet maken voor rekening van cliënt, zulks ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is.

Artikel 12 – Geheimhouding
Beide partijen verplichten zich tegenover elkaar om geheimhouding tegenover derden te verzekerkeren over vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voorkomt uit de aard van de informatie.Schade die voortkomt uit schending van deze verplichting, kan volledig worden verhaald op de partij, die in gebreke is gebleven.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen ReSa en cliënt, waaronder aanbiedingen en offertes van ReSa, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.ReSa heeft een interne klachtenprocedure. Het klachtenreglement is terug te vinden op de website van ReSa. Op verzoek van cliënt wordt een exemplaar toegezonden. Een geschil kan door cliënt ter beoordeling worden voorgelegd aan ReSa (Postbus 766, 7400 AT Deventer).